JanFeb
 Mar Apr Mai Jun JulAug
 SepOkt
 Nov Dez

            
 Marianne   29.         
 Leo 
     25.     
 Jana      04.
     
 Sascha            09.
 Sarah      08.      
 Gerda   06.         
 Gabi 13.     
      
 Hubert  29.         
 Sibylle   19.  
      
 Helmut 23.
           
 Tanja      23.